جلسه ی سوم شورای علمی آپا

Image title


در این جلسه که امروز چهارشنبه 18 مهرماه 96 در سالن شورای معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل شد، معاون محترم پژوهشی دانشگاه، جناب آقای دکتر حاجی دولو، 

رئیس مرکز آپا، جناب آقای دکتر سروش و اعضای شورای علمی آپا، آقایان مهندس رضازاده، دکتر رشتی، مهندس سرکهکی، دکتر محمود نادران، مهندس فرخیان 

و خانم دکتر مرجان نادران حضور داشتند و موارد مهمی به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت: 

1- ارائه ی گزارش فعالیتهای جاری مرکز آپا (توسط دکتر سروش)

2- اطلاع رسانی و همفکری درخصوص برگزاری کارگاه یک روزه ی امنیت شبکه های رایانه ای با همکاری مرکز آپا (توسط مهندس سرکهکی) 

3- اقدامات مدنظر برای هفته ی پدافند غیرعامل (توسط مهندس سرکهکی)

4- گزارش روند پیشرفت کار مجله تخصصی آپا (توسط خانم دکتر نادران)

5- گزارش از تجهیزات موردنیاز راه اندازی آزمایشگاه تخصصی آپا (توسط دکتر رشتی)

6- تشکیل تیمهای تخصصی، نفرات و الزامات برگزاری دوره ها (توسط آقای دکتر نادران)