خدمات حوزه مرکز داده ها

بیش از یک دهه از شکل گیری مراکز داده به عنوان زیر ساخت های اساسی ارگان ها و سازمان های کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی در ایران می گذرد. بسیاری از این مجموعه ها تا کنون اقدام به ایجاد مرکز داده برای سازمان متبوع خود نموده اند. اما توسعه روزافزون کسب و کار و افزایش تصاعدی حجم اطلاعات و به دنبال آن نیاز به پردازش مضاعف بر روی آنها، نیاز به توسعه و ایجاد مراکز داده متمرکز و یا موازی را برای دفاتر و ساختمان های مرکزی امری انکار ناپذیر کرده است.

با توجه به توان تخصصی پرسنل شرکت و کسب تجارب پروژه های پیشین، در حال حاضر اریکه پیشگامان اروند  قادر به ارائه و انجام طراحی، اجرا، پیاده سازی، نگهداری و پشتیبانی در تمامی لایه های یک مرکز داده می‌باشد:


  • زیرساخت فیزیکی (Physical Infrastructure)
  • زیرساخت فناوری اطلاعات (IT Infrastructure)
  • مراکز کنترل و مانیتورینگ (NOC & SOC Monitoring)
  • سرویس های مدیریت شده (Managed Services)

خدمات مشاوره ای

  • تحلیل و مستند سازی وضعیت موجود
  • ارایه نقاط ضعف و راه کارهای ارتقا وضعیت موجود از لحاظ امنیتی و کارایی
  • تحلیل نیازهای آتی و تهیه نقشه راه فنی (Road Map)
  • تعریف پروژه های منطبق بر نقشه راه و تهیه RFP
  • مشاوره در خصوص ساختارهای زیربنایی مانند Site Selection, Power & Cooling, Physical Access Controls
  • نظارت بر انتخاب پیمانکار و عملکرد آن از لحاظ اجرایی و فنی